HYMER CENTER - Sveriges ledande fullserviceleverantör av husbilar

Hållbarhetsrapport

Vår affärsmodell

Caravan Trailer brinner för mobil fritid och vill vara kundernas enda partner för deras husbils- och husvagnsliv. Företaget säljer endast nya husbilar och husvagnar av kvalitativa varumärken från Europas ledande varumärken. Vidare tillhandahåller företaget också försäljning av begagnade husbilar, husvagnar, personbilar samt tillbehör, reservdelar och service inom samma område. Betydande investeringar inom service och eftermarknad har också gjorts för att kunna erbjuda kunderna den mest kompletta och framstående eftermarknaden i Sverige.

Miljöpolicy

Husbilslivet är ett effektivt sätt att semestra på då miljöpåverkan av de moderna dieselmotorerna är väsentligt mycket lägre än jämförande flygresor. Alla typer av förbränningsmotorer skapar växthusgaser, men den förhållandevisa låga körsträckan på medelhusbilen håller utsläppen nere. Vi arbetar dock med husbilsfabrikanterna för att hela tiden göra husbilarna mer bränslesnåla, mer strömlinjeformade, lättare och genom andra tekniska innovationer minska utsläppen. Som exempel var vi först i Sverige att erbjuda partikelfilter som standard på våra husbilar. Husbilen ger också naturen in på foten vilket ökar intresse för djur och natur samt ger ökad medvetenhet för ett friskt jordklot.

Caravan Trailer arbetar dagligen med att förbättra vår miljöpolicy och göra miljösäkra val i vardagen. Vi bygger nya och moderna anläggningar som är resurssnåla och har effektiv fjärrvärme som uppvärmning. Värme, kyla och ventilationssystem är kontinuerligt servade för att på ett så snålt och effektivt sätt skapa en bra arbetsmiljö för medarbetare och kunder utan att slösa på jordens resurser i onödan.

Miljösortering är en central del i vardagen och vi tillhandahåller alltid bra och tydligt uppmärkta kärl för att underlätta sorteringen för medarbetarna då vi bedömmer att risken för utsläpp inom verkstad och servicebranschen utgör störst hot för miljön. Samarbetsavtal med ledande återvinningsföretag finns på samtliga försäljningsanläggningar. Vi följer de lagar och föreskrifter som är aktuella och producenternas riktlinjer kring resurshantering samt har egenkontroller för att säkerställa en bra hantering av miljöfarligt material. Detta omfattar t.ex. hantering av material, kemikalier, spillolja, batterier m.m.

För att ytterligare minska miljöpåverkan använder Caravan Trailer digitala hjälpmedel framför traditionella metoder i möjligaste mån, så som: digital kommunikation istället för papper och videokonferenser istället för onödiga resor. Vi arbetar också med samlade inköp för att minska risker för dubbla frakter och onödiga transporter. I möjligaste mån väljs alltid miljömärkta varor framför billigare produkter som är sämre för miljön. Vi föredrar större leverantörer framför mindre för att minska antalet mellanhänder och onödiga fraktled.

Handel med begagnade husbilar innebär en optimerad livscykel där fordonet tas i bruk under en längre tid och dess fulla potential utnyttjas. Fordon som säljs av Caravan Trailer uppfyller gällande trafiksäkerhets- och miljökrav samt skadade fordon repareras på ett korrekt och miljöeffektivt sätt. I möjligaste mån repareras material så som plaster, väggelement, etc. för att minska miljösvinnet.

"Våra medarbetare är vår viktigaste konkurrensfördel"

Medarbetare och sociala förhållanden

Våra medarbetare är vår viktigaste konkurrensfördel och Caravan Trailer arbetar ständigt med att erbjuda branschens bästa arbetsplats. Vi bedömmer att arbetsrelaterade skador inom vår bransch utgör störst risk för våra medarbetare. Att minska stress och göra rätt från början genomsyrar hela vår verksamhet. Vi är starkt övertygande om att ordning och reda samt rent och snyggt ger högre kvalité, mindre stress och välbefinnande för både kunder och medarbetare. Vi uppmuntrar samtliga medarbetare att hjälpa till i arbetet att minska stressen då stress och oreda är en stor riskfaktor för arbetsrelaterade skador. Vi har årligen konferenser där samtliga anläggningar träffas och delar med sig av egna idéer till en bättre arbetsplats.

Farliga maskiner och verktyg får inte användas av medarbetare utan genomgång och utbildning. Säkra arbetssätt med minskade lyft- och höjdarbete lovordas alltid och medarbetare uppmanas att alltid rådfråga chef vid minsta osäkerhet kring tillvägagångssätt.

Vi strävar att alltid rekrytera så att rätt person hamnar på rätt plats och våra medarbetare omfattas av kollektivavtal. Medarbetarna uppmuntras att lära sig nya saker varje dag, då en lärande människa är en levande människa; det ökar välbefinnande, självförtroende och höjer livskvalitén. Detta leder i sin tur till tryggare medarbetare och lägre personalomsättning. Därför erbjuds lokala utbildningar, onlineutbildningar samt fabriksutbildningar till vår personal för att öka kunskapsnivåerna.

Mänskliga rättigheter

Caravan Trailer har nolltolerans för diskriminerande särbehandling. Alla människors lika värde är lika självklart för oss som att andas. Risken för negativ påverkan av mänskliga rättigheter inom Caravan Trailers verksamhet beräknas som små. Trots det kontrolleras i möjligaste mån leverantörer gällande mänskliga rättigheter och miljöpåverkan. Vi värdesätter alltid långsiktiga samarbeten över kortsiktiga vinningar.

Caravan Trailer bedriver också biståndsarbete inom Caravan Trailer Foundation. I över 20 år har vi haft långsiktiga projekt runt om i världen där människor fått ekonomisk hjälp att klara vardagen. Några exempel på dessa projekt är stöd till utsatta familjer i Vitryssland, barnby för gatubarn på Filipinerna samt bidrag till skola och utbildning i Nairobi.

20 årigt biståndsarbete inom Caravan Trailer Foundation

Motverkan av korruption

Caravan Trailer har en nolltolerans mot korruption och samtliga svenska lagar samt huvudleverantörers riktlinjer följs. Säkra system för kontroll av inköp finns och dubbelkontrolleras för att minska risken för illasinnade medarbetare. Medarbetarna har heller inte tillåtelse att sättas sig själva i beroendeställning till leverantörer så att de kan utnyttjas på ett felaktigt sätt.

Svårigheter kring att kontrollera kontanters ursprung bedöms som störst risk inom detta ämne. I ett led att motverka penningtvätt uppmanar vi alla kunder att välja kontantfria betalningsmedel. Vi erbjuder kostnadseffektiva avbetalningslösningar via renommerade samarbetspartners till våra kunder. I ett pilotprojekt är vår anläggning i Göteborg kontantfri och fler försäljningsanläggningar följer efter denna rutin inom de närmaste åren.

Omtanke för kunden, medarbetarna och företaget